Le collège échevinal

Le collège des bourgmestre et échevins

Le collège échevinal (de gauche à droite):

Lou DONDLINGER (échevin), Sonia FISCHER-FANTINI (bourgmestre), Pia GODELET-BISSEN (échevine)

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

1 de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police;
2 de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal;
3 de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal;
4 de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal;
5 de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune;
6 de la surveillance des services communaux;
7 de la direction des travaux communaux;
8 de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits;
9 de l’engagement des ouvriers communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires;
10 du contrôle de la composition régulière des conseils des fabriques d’église;
11 de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux. Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts;
13 de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil.

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante.

Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos.

Schäfferotserklärung 2023-2029

Léif Kolleeginnen a Kolleegen,

Éier ech op de Programm fir eis nei Legislaturperiod aginn, erlaabt mir ee klenge Réckbléck op vereenzelt Projet‘en, an dat ervirhiewen, wat an der leschter Period geleescht ginn ass. Virop e Mamutprojet… de PAG (Plan d’aménagement général) un deem säit 2007 geschafft ginn ass an deen, no verschidde Modifikatiounen den 22. Mäerz 2023 esouwuel vum Ministère de l’intérieur, wéi och vum Ministère de l’Environnement  approuvéiert gouf. Di ganz Aarbechten un der Refonte vum PAG hu bal 900.000€ kascht.

Eis Verkéierskommissioun, mat un der Spëtzt dem Serge Backendorf, huet schonns vill Iddien ausgeschafft fir fir méi Sécherheet  an eisen Dierfer ze suergen. Eng Rei vun dëse Mesure konnten och schonn zu engem groussen Deel ëmgesat ginn, wéi z.B. déi securiséiert Zebrasträifen an Trottoiren. Et bleift awer nach genuch ze dinn.

Den 1. Dezember 2018 war de Startschoss vum Kinoler. Ee Kino deen net nëmme lokal, mee regional ass, an e grousse Succès, net nëmme fir d‘Owesclientel, mee och vill Schoulen a Maison Relais‘en hu mëttlerweil hire feste Rendezvous zu Koler. Um Datum vum 9. Juli 2023 si bis ewell 32.220 Visiteuren ze verzeechnen.

D‘Transformatioun vun eisem Veräinshaus ass e weidere  Projet, dee vill méi eng grouss Envergure krut, wéi dat initial geplangt war. Et deet eis awer net leed, dass mir dës Richtung ageschloen hunn, a wann d‘Aarbechten ofgeschloss sinn, wat viraussiichtlech Ugangs 2024 ass,  huet eis Gemeng e Veräinshaus dat de Bierger an de Veräiner di bescht Notzungsméiglechkeete bitt.

Den 11. Juni 2023 hunn eis Biergerinnen a Bierger gewielt an um 12. Juli 2023 si mir vereedegt ginn. Dat Wuert Majoritéit huelen ech Haut och nëmmen an engem Kontext an de Mond, an dat ass, dass mir eng Majoritéit vun Dammen an eisem Gemengerot hunn, wat landeswäit eenzegaarteg ass. Gemeinsam wëlle mir eis fir d‘Gemeng engagéieren an souwuel  Prioritéiten an dëser Legislatur, wéi och d‘Verdeelung vun de Ressort‘en matdeelen.

D’Ressort‘en vum Schäfferot

Buergermeeschtesch Sonia FISCHER-FANTINI:

Informatioun an Ëffentlechkeetsaarbecht / Personal / Finanzen / Schoul- a Museksschoul / Etat civil / Stroossen, Wunnengsbau an ëffentlech Gebaier / Sport

Schäffin Pia GODELET-BISSEN:

Kultur a Veräiner / Jugend Integratioun

Schäffen Lou DONDLINGER:

Verkéier, Mobilitéit, douce Mobilitéit / Biodiversitéit, Klima, Natur an Ëmwelt / 3. Alter

Eis Prioritéiten:

Kommunal Strukturen

-Wéi ech et schonns a menger Introduktioun gesot hunn fänke viraussiichtlech am September d‘Aarbechten un der Residence Wuesheck zu Duelem un. Dëst mat enger Finanzéierung vum Ministère du Logement vu bis zu 75%. 18 Appartementer mat enger Gréisst tëscht 55 a 65 m2, déi net nëmmen am Kader vum Logement social verlount gi, mee och u Persounen/Koppelen, déi hier Proprietéit fir de Marché social zur Verfügung stellen.

-Mir wëllen d‘Effikassitéit vun eise kommunale Gebaier verbesseren, souwuel, wat di energeetesch Sanéierung ubelaangt wéi och d‘Infrastrukturen, wat mech direkt zum nächste Mammutprojet bréngt.

Schoul

-Dat nächst Schouljoer ass di éischte Kéier, dass mir 2 Precoce-Klassen ubidden. Dëst engersäits als Reaktioun op di grouss Nofro, mee och well et fir dëst Joer organisatoresch méiglech ass, eng 2. Klass zu Duelem an der Spillschoul ënnerzebréngen. Och an Zukunft wëlle mir den Elteren kënne garantéieren, dass Sie eng Plaz fir hiert Kand am Precoce kréien. Zu dësem Zweck gëtt gekuckt, wéi a wou mir dat kënnen ëmsetzen.

-Ee weidere grousse Projet, dee mir wëllen op de Leescht huelen ass d’École fondamentale. Am Moment stinn eise Kanner nach genuch Säll zur Verfügung, mee laangfristeg komme mir net dolaanscht fir ze vergréisseren. An deem Kontext wëlle mir e Masterplang ausschaffen, zesumme mat allen Acteuren, déi concernéiert sinn.

Wunnen an eiser Gemeng

Nom Héichwaasser dat eis Dierfer am Juli 2021 iwwerrascht huet, ass vum Büro d‘étude Bunusevac zesumme mat eisem Techniker een Dossier ausgeschafft ginn, wéi mir an Zukunft besser kënne vermeiden, dass eisen Awunner hier Kelleren, Garagen oder souguer Wunnraim ënner Waasser stinn. Dee nächste Schrëtt ass elo eng Prioritéitelëscht festzeleeën an déi néideg Geneemegungen unzefroen, fir sou séier wéi méiglech mat den eenzele Mesuren unzefänken.

Douce Mobilitéit

No positive Gespréicher mat de verschidde Proprietären, vun deene mir all een Accord kruten, kann een Trëppel- respektiv Vëloswee tëschent Duelem a Garnech laanscht d‘Dräikantonstrooss realiséiert ginn.  Fir ee „Circuit fermé“ tëscht eise 4  Dierfer kënnen ze hunn, feelt dann nach just eng Verbindung vun Duelem op Héiweng. Eist Ziel ass et och do eng Verbindung kënnen ze realiséieren.

Verkéier

Den Transitverkéier ass a bleift e grousse Problem an eiser Gemeng. Eng Rei Mesure konnte mir schonn ëmsetzen, fir de Verkéier ze berouegen, mee mir sinn eis eens, dass dat nach laang net duer geet a wëlle weiderhin; zesumme mat de „Ponts et chaussées“ kucke fir Léisungen ze fannen. De Büro d‘étude TR Engineering huet an deem Kontext och scho Projet‘en ausgeschafft.

Jugend a Senioren

Mir wëllen eiser Jugend an eise Seniore méi eng breetgefächert Offer bidden, wéi Sie sech hier Fräizäit kënne gestalten. Mir hu kommunal Gebaier déi wéineg bis guer net benotzt ginn an do ass grousst Potential fir nei Projet‘en ze realiséieren.

Dëst war just ee klengen Iwwerbléck iwwert Projet‘en déi mir an nächster Zäit wëllen ugoen. Bestëmmt kommen der do nach eng ganz Partie dobäi an ech freeë mech elo schonn op eis Zesummenaarbecht.

MERCI

Médiathèque

Agenda & Manifestations

Photos

Contact

CONTACTEZ-NOUS

Vous pouvez nous contacter simplement par mail ou par téléphone

Formulaire de contact

Posez nous votre question, nous vous répondrons dans les meilleurs délais

  Téléphone

  Commune de Garnich

  15 Rue de l'École
  L-8353 Garnich
  Luxembourg

  : (+352) 38 00 19 1

  MEMBRE DE / CERTIFICATIONS